Email: advokat@nt-law.mklaw-office@nt-law.mk 

Tel. (+) 389 2 3 125 165; (+) 389 (0) 76 43 53 33

Languages

Dhoma e avokatëve e Republikës së Maqedonisë:

http://creativa5.com/dev/mba.org.mk/

Lista e plotë e linqeve të gjykatave të Republikës së Maqedonisë:

http://www.pravda.gov.mk/sudovi.asp?lang=mak&id=sudovi

Baza e të dhënave me shërbimet që i ofrojnë organet shtetërore:

http://uslugi.gov.mk/

Investo në Republikën e Maqedonisë:

http://www.investinmacedonia.com/

QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

http://www.vlada.mk

PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

http://www.president.gov.mk

KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

http://www.vicepremier.gov.mk

ZËVENDËSKRYEMINISTRI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËRGJEGJËS PËR ÇËSHTJET EKONOMIKE

http://www.vicepremier-ekonomija.gov.mk

KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

http://www.sobranie.mk

MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME

http://www.mfa.gov.mk

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

http://www.mvr.gov.mk

MINISTRIA E FINANCAVE

http://www.finance.gov.mk

MINISTRIA E EKONOMISË

http://www.economy.gov.mk

MINISTRIA E AMBIENTIT JETËSOR DHE PLANIFIKIMIT HAPËSIROR

http://www.moepp.gov.mk

MINISTRIA E KULTURËS

http://www.kultura.gov.mk

MINISTRIA E DREJTËSISË

http://www.pravda.gov.mk

MINISTRIA E PUNËS DHE POLITIKËS SOCIALE

http://www.mtsp.gov.mk

MINISTRIA E MBROJTJES

http://www.morm.gov.mk

MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE LIDHJEVE

http://www.mtc.gov.mk

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS

http://www.mon.gov.mk

MINISTRIA E SHOQËRISË INFORMATIKE DHE ADMINISTRATËS

http://www.mio.gov.mk

MINISTRIA E VETËQEVERISJES LOKALE

http://www.mls.gov.mk

MINISTRIA E SHËNDETËSISË

http://www.zdravstvo.gov.mk

MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE EKONOMIZIMIT TË UJËRAVE

http://www.mzsv.gov.mk

 

Shkarko: 

Ligji i avokatisë:

http://creativa5.com/dev/mba.org.mk/?page_id=1274

Statuti i Dhomës së avokatëve e Republikës së Maqedonisë

http://creativa5.com/dev/mba.org.mk/?page_id=1276

Kodi i etikës së avokatëve, punonjësve profesional të avokatëve dhe praktikantëve i Dhomës së avokatëve të Republikës së Maqedonisë.

http://creativa5.com/dev/mba.org.mk/?page_id=1278

Tarifa mbi shpërblimin dhe pagimin e shpenzimeve të avokatëve:

http://creativa5.com/dev/mba.org.mk/?page_id=1280

Lista e përkthyesve të autorizuar gjyqësorë:

http://www.pravda.gov.mk/resursi.asp?lang=mak&id=08

Rregulloret dhe rregullat e Ministrisë së Drejtësisë të Republikës së Maqedonisë:

http://www.pravda.gov.mk/resursi.asp?lang=mak&id=02

Kërkimi i ligjeve:

http://www.pravda.gov.mk/LDBISReader/SearchLawRegulation.aspx

Ekspertët e autorizuar gjyqësorë në Republikën e Maqedonisë:

http://www.pravda.gov.mk/resursi.asp?lang=mak&id=13