Email: advokat@nt-law.mklaw-office@nt-law.mk 

Tel. (+) 389 2 3 125 165; (+) 389 (0) 76 43 53 33

Languages

Zyra e avokatisë Nikolla Todorovski arkëtimin e parave për shërbimet e ofruara e bën në përputhje me Çmimoren mbi shpërblimin dhe pagimin e shpenzimeve të avokatëve, e publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë numër 20/2005.

Linku: http://creativa5.com/dev/mba.org.mk/?page_id=1280

Tarifa ndryshon varësisht punës ose çështjes juridike dhe llogaritet proporcionalisht me shumën e lëndëve ose si një shumë konstante, varësisht lëndës që trajtohet.

Shuma e shpërblimit ose pagesa duhet bërë pas ofrimit të shërbimit, por ekzistojnë edhe mënyra të tjera të lejuara me ligj për arkëtimin e shpërblimit, konform rregullave dhe mundësive që shfaqen varësisht veprimeve ligjore dhe shërbimeve që ofrohen dhe realizohen.