Email: advokat@nt-law.mklaw-office@nt-law.mk 

Тел. (+) 389 2 3 125 165; (+) 389 (0) 76 43 53 33

Languages

Адвокатската канцеларија за своите услуги наплатата ја врши во склад со важечкиот Тарифник за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите објавен во Службен весник на Република Македонија број 20/2005 година.

Линк: http://creativa5.com/dev/mba.org.mk/?page_id=1280

Висината на надоместокот се одредува за поединечни извршени правни работи, процентуално од вредноста на предметите или паушално во зависност од предметот.

Надоместокот се наплаќа по извршената услуга, а можни и дозволени се и поинакви начини на плаќање согласно законите и можностите кои произлегуваат од правните дејности и услуги кои се даваат и извршуваат.